Διαδικασία

Πρώτο στάδιο (Υποβολή αίτησης)

Κοινά Κτίρια

  • Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση σε έντυπο, που χορηγείται από την «ΠΡΟΣΟΨΗ», ή από την ιστοσελίδα του προγράμματος, www.prosopsi.gr
  • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται η δέσμευση των ενδιαφερομένων για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

1.    Απομάκρυνση των παράνομων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων από τις προσόψεις των κτιρίων

2.    Μετακίνηση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος από τους εξώστες στο δώμα σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την αισθητική της όψης του κτιρίου

3.    Αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού σήματος στο δώμα με κεντρική κεραία

  • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, που προϋποθέτει την συναίνεση τουλάχιστον του 51% των συνιδιοκτητών, ή αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου (εάν είναι ένας ο ιδιοκτήτης) ή απόφαση διοικητικού συμβουλίου, εάν πρόκειται για ιδιοκτησία εταιρείας. Εάν υπάρχει διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του ακινήτου, νόμιμα εξουσιοδοτημένος, η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί από αυτόν.

 

(Σημ. Για την είσπραξη του ποσού επιδότησης άνω των 1.500€, χρειάζεται φορολογική ενημερότητα. Επομένως το άτομο που θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση δεν θα πρέπει να έχει φορολογικές εκκρεμότητες.)

 

  • Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στο υπό ένταξη κτίριο θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα νομιμοποίησης τους.

 

Διατηρητέα κτίρια

Εκτός των ανωτέρω επιπρόσθετα απαιτείται ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέο, πολεοδομική άδεια σε ισχύ με την εγκεκριμένη υποβληθείσα χρωματική πρόταση.

 

Η αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ» για την προέγκριση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

 

Δεύτερο στάδιο (Υποβολή τεχνικού φακέλου)

 

Η αίτηση μετά την έγκρισή της υποβάλλεται στο τμήμα των μηχανικών για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου.

 

Κοινά Κτίρια

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Αντίγραφο της προέγκρισης
  • Προϋπολογισμό σε έντυπο με τις ποσότητες των εργασιών και τη συνολική δαπάνη της επιδότησης.
  • Χρωματική μελέτη
  • Υπεύθυνη δήλωση αστικής & ποινικής ευθύνης

 

  

Διατηρητέα κτίρια

Εκτός των ανωτέρω επιπρόσθετα απαιτείται σχέδιο των όψεων του κτιρίου με διαστάσεις και η εγκεκριμένη υποβληθείσα χρωματική μελέτη, από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

 

 

Η απόφαση έγκρισης των εργασιών ανάπλασης της πρόσοψης των κτιρίων, σύμφωνα με τον συνταχθέντα τεχνικό φάκελο, εκδίδεται της επόμενες ημέρες και έχει ισχύ έξι (6) μηνών. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης που καθορίζονται από την Τεχνική Έκθεση.

 

Τρίτο στάδιο (Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών – Καταβολή επιδότησης)

 

α. Για την καταβολή της επιδότησης της ανάπλασης-αποκατάστασης των όψεων υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ»:

  • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο, που υποβλήθηκε και ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες :

α. Απομάκρυνση παράνομων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων.

β. Μετακίνηση κατόπτρων τηλεοπτικού σήματος από εξώστες στο δώμα.

γ. Αντικατάσταση ατομικών κεραιών με κεντρική.

 

β. Για την καταβολή της επιδότησης της αντικατάστασης των κεραιών λήψης τηλεοπτικού σήματος από μία κεντρική κεραία υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ»:

 

  • Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη κεντρικής κεραίας και των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος, ότι περαιώθηκαν οι εργασίες και ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ικανοποιητικά.

 

γ. Η διαδικασία για τη καταβολή της επιχορήγησης ξεκινά, από της αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μετά τη λήξη της ισχύος της σχετικής έγκρισης εργασιών.

 

Το απαιτούμενο χρονικό εύρος της διαδικασίας αποπληρωμής εξαρτάται από την ποσότητα των φακέλων αποπληρωμής, αλλά και με το βαθμό ελέγχου που ασκείται από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

 

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 27-01-2011

Σας ενημερώνουμε οτι το Πρόγραμμα "ΠΡΟΣΟΨΗ" αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.Η αναστολή αφορά αποκλειστικά την κατάθεση νέων αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα.

Δελτίο Τύπου 11-10-2010

http://www.cityofathens.gr/el/node/12429

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος "Δημόσιες Τοιχογραφίες - Ανάπλαση Ψυρρή", που εφαρμόστηκε με επιτυχία από το Δήμο Αθηναίων, την ΑΕΔΑ & την "Πρόσοψη" σε συνεργασία με την ομάδα Carpe Diem